Политика на поверителност

Политика на поверителност

Цел на обработка на данните

Събирането и обработката на данните ви е нужна, за да може да използвате услугите ни, а именно да получите оферта или да сключим договор за дадени услуги. Личните данни служат за вашата идентификация.

Какви лични данни се обработват

За да заявите услуга са нужни имена, телефон, e-mail адрес. Не събираме данни от категория специални - етнически произход, биометрични данни, религиозни възгледи и т.н.

Срок на съхранение на данните


Съхраняваме лични данни за срок не по-дълъг от използвнето на услугите ни. При прекратяване използване на услугите ни - всички Ваши лични данни се изтриват безвъзвратно.

Предоставяне на данни на трети страни

Данните, които сте ни предоставили служат само за контакт, те са неприкосновени и не се предостават на трети лица по никакав повод, освен в предвидените от закона ситуации.

Сигурност

Личните данни се защитават добронамерено и съвестно от загуба, унищожение, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерното им разкриване чрез най-новите методи на криптиране и бекъпване. Данните се използват единствено за комуникация с вас.